Problem zaburzeń odżywiania

Zaburzenia odżywiania objawiające się najczęściej w postaci anoreksji i bulimii psychicznych są poważnym i narastającym problemem na świecie i w Polsce. Choć w ostatnich latach obserwujemy wzrost zachorowania w różnych grupach wiekowych, w tym u dorosłych, to najczęściej zaburzenia te mają swój początek w okresie adolescencji. Jednym z czynników predysponujących do występowania zaburzeń odżywiania jest stosowanie różnych diet odchudzających oraz wynikające z tego nieprawidłowe zachowania żywieniowe.

Z badań wynika, że 72% badanych dziewcząt w Polsce przyznaje się do stosowania diet, podobne wyniki uzyskano w grupie szwedzkich nastolatek (79% badanych chce zredukować masę ciała), badania amerykańskie wskazują, że 69% dziewcząt i 29% chłopców stara się schudnąć (Radziwiłowicz W, Sumiła A. Psychopatologia okresu dorastania. Wybrane zagadnienia. Impuls. Kraków 2006.).

Redukowanie masy ciała prowadzi do powstawania nieprawidłowych zachowań żywieniowych. Z prowadzonych w Gdańsku badań wśród młodzieży gimnazjalnej wnika, że głównymi nieprawidłowymi zachowaniami w sposobie odżywiania tej grupy są: brak regularności w jedzeniu głównych posiłków oraz podjadanie pomiędzy nimi (Wołowski T, Jankowska M. Wybrane aspekty zachowań zdrowotnych młodzieży gimnazjalnej. Cz. I Zachowania młodzieży związane z odżywianiem. Probl High Epidemiol 2007, 88(1):64-68).

Utrwalanie się takich nieprawidłowych zachowań może prowadzić do rozwoju chorób, których leczenie jest trudne, długotrwałe oraz problematyczne. Należy również podkreślić, że anoreksja psychiczna jest zaburzeniem o jednym z najwyższych wskaźników śmiertelności 19-29% śmiertelności po 20 latach chorowania (Żechowski C. Zaburzenia odżywiania się-problem współczesnej młodzieży. Ośrodek rozwoju i Edukacji, 2015.).

W związku z tym, iż większość ryzykownych zachowań zdrowotnych zaczyna się kształtować w okresie dojrzewania i nasilają się w następnych latach istnieje pilna potrzeba prowadzenia działań profilaktycznych i informacyjnych kierowanych do grupy nauczycieli i specjalistów mających kontakt z młodymi ludźmi oraz wpływ na kształtowanie ich postaw życiowych (w tym postaw żywieniowych) przy równoczesnym docieraniu do grupy dzieci i młodzieży. W tak licznej grupie młodzieży i młodych dorosłych, przyznającej się do stosowania diet, istnieje potrzeba prowadzenia psychoedukacji na temat pożądanych zasad żywieniowych, ryzyka podejmowania restrykcji żywieniowych i diet zwłaszcza w sposób narażający na powstawanie nieprawidłowych nawyków żywieniowych mogących skutkować wystąpieniem zaburzeń odżywiania (np. głodzenie się, opuszczanie posiłków, nieregularne spożywanie posiłków, podjadanie pomiędzy posiłkami). Z wieloletniego doświadczenia Fundacji Przystań w leczeniu osób już chorujących wynika, że podejmowanie głodówek oraz diet w sposób niekontrolowany w celu szybkiej redukcji masy ciała poprzedza w większości przypadków wystąpienie objawów anoreksji lub bulimii psychicznych. Często jest to wynikiem niewiedzy i braku dostępu do rzetelnych informacji na temat zasad zdrowego odżywiania oraz ryzyka rozwoju zaburzeń odżywiania w efekcie takich działań. Uzasadnia to celowość podejmowania działań upowszechniających i promujących prawidłowe wzorce oraz profilaktykę zaburzeń odżywiania w społeczeństwie.

Z powyższych danych wynika, że nauczyciele, pedagodzy i psychologowie szkolni i pracujący w Poradniach Pedagogiczno-Psychologicznych (PPP) i Specjalistycznych Poradniach Pedagogiczno-Psychologicznych (SPPP) pracujący z młodzieżą potrzebują rzetelnych informacji i wiedzy, oraz umiejętności w przekazywaniu jej oraz budowaniu dobrego kontaktu z uczennicami i uczniami oraz zainteresowania szkołą, który jest jednym z czynników ochronnych przed podejmowaniem przez młodzież zachowań ryzykownych i rozwojem zaburzeń. Dlatego zadania profilaktyczne i promujące dobrostan psychiczny należy prowadzić również w grupie osób dorosłych. Działania przewidziane w projekcie a kierowane do nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych i z PPP oraz SPPP wpłyną na poprawę sytuacji młodzieży szkolnej oraz poprawę dobrostanu psychicznego tej grupy zawodowej. (Źródło: Malara B., Jośko J., Kasperczyk, Kamecka-Krupa J. „Rozpowszechnienie zaburzeń odżywiania wśród młodzieży w wybranych miastach województwa śląskiego” ,Probl High Epidemiol 2010, 91(3): 388-392)